Alimenty

Alimenty, tedy výživné, představuje platbu, která může být mezi různými subjekty. Nejčastěji samozřejmě jde o vyživovací povinnost rodičů k dětem. Dále je však v zákoně stanovena povinnost i k ostatním příbuzným, mezi manžely, k rozvedenému partnerovi či úhrada nákladů neprovdané matky.

Alimenty jsou však nejčastěji sporem v oblasti rozvedených rodičů, kdy jeden z rodičů hradí druhému z partnerů částku na výživu dítěte. Již zákon stanovuje povinnost alimenty platit. Jak vysoké budou, však záleží na rozhodnutí soudu.

Velikost alimentů je obvykle závislá na velikosti příjmu jednoho z partnerů. Pokud se obě strany dohodnou, není potřeba soudně alimenty stanovovat. Základní myšlenka alimentů je již v Listině základních práv a svobod, dále pak v rodinném právu představující Úmluvu o právech dítěte.

Samozřejmě se oblasti alimentů věnuje i celá řada dalších doplňujících předpisů, avšak poslední rozhodnutí o výši má soud jako takový. Zákon stanovuje pouze povinnost a skutečnost, že alimenty je ze zákona nutné poskytovat.