SLOVNÍK

Vysvětlíme vám pojmy, se kterými si nevíte rady

ZÁVAZKY

Závazky představuje vztah mezi dlužníkem a věřitelem, kdy je dlužník zavázán faktickou povinností v budoucnu uhradit věřiteli určitou částku či splnit službu. Závazek ve své podstatě funguje jako jakési plnění v budoucnu, na které má věřitel smluvní či právní nárok. Číst dále…

 

ZÁPOČET POHLEDÁVEK

Zápočet pohledávek funguje na jednoduchém principu odečtení závazku od pohledávky vzhledem k jednomu subjektu. Jde o skutečnost, že každá pohledávka vytvoří na druhé straně závazek. Číst dále…

 

VYPLÁCENÍ EXEKUCE

Vyplácení exekuce funguje jako účinný nástroj před ztrátou majetku. Jednoduchým způsobem je splacena exekuce a následně řeší půjčka či úvěr, kterými bude splacená exekuce uhrazena. Číst dále…

 

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Vymáhání pohledávek je soustavný řízený proces úkonů za účelem urgence dlužníka, který je po splatnosti svého závazku, za účelem dosažení požadovaného uhrazení pohledávky včetně jejího příslušenství. Číst dále…

 

VYMAHAČI DLUHŮ

Vymahači dluhů v dnešní době fungují na zcela jiných principech, než si stále řada lidí myslí. Již nejde o holohlavé muže, kteří násilím vynucují zaplacení závazků. Moderní pojetí vymahačů dluhů funguje na zcela odlišných principech a na zcela legitimních právních základech. Číst dále…

 

REGISTR EXEKUCI

Registr exekucí představuje ucelenou databázi, kde jsou evidovány veškeré exekuce, které aktuálně probíhají. Jde o jakýsi souhrn a informace o tom, kdo je v exekučním řízení. Číst dále…

 

POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

Postoupení pohledávky je standardním finančním nástrojem, který využívá celá řada společností k řízení cash-flow a celkově rizikovosti pohledávek. Obvykle se jedná o postoupení pohledávek po splatnosti, jelikož zde je již vysoké riziko toho, že zákazník, odběratel či dlužník zkrátka nezaplatí. Čím dříve je pohledávka specializované společnosti postoupena, tím vyšší je částka, která se obvykle podaří vymoci. Číst dále…

 

POHLEDÁVKY

Pohledávky vznikají z titulu smluvního vztahu mezi dlužníkem a věřitelem. Závazek na straně dlužníka představuje pohledávku na straně věřitele. Číst dále…

 

ODPIS POHLEDÁVKY

Odpis pohledávky je možné v takových situacích, kdy již není možné či finančně výhodné pohledávku vymáhat. Odpis pohledávky je možné uskutečnit jak z daňového hlediska, tak i z hlediska účetního. Číst dále…

 

ODDLUŽENÍ

Oddlužení je základním prvkem, kterým by se měl každý dlužník dříve či později začít zabývat. Jde totiž o skutečné řešení dané situace. Splácení dluhů totiž v úrokové spirále nepřináší splácení úmoru, takže oddlužení tuto situaci dokáže vyřešit. Číst dále…

 

CENTRÁLNÍ EVIDENCE EXEKUCÍ

Centrální evidence exekucí funguje jako centrální místo a databáze exekucí na území naší republiky. Centrální evidence exekucí pomáhá celé řadě soukromých či veřejných subjektů, jelikož ty mohou získávat cenné obchodní informace o svých partnerech, dlužnicích, kontaktech či potenciálních zákaznících. Číst dále…

 

ALIMENTY

Alimenty, tedy výživné, představuje platbu, která může být mezi různými subjekty. Nejčastěji samozřejmě jde o vyživovací povinnost rodičů k dětem. Dále je však v zákoně stanovena povinnost i k ostatním příbuzným, mezi manžely, k rozvedenému partnerovi či úhrada nákladů neprovdané matky. Číst dále…